Services

SERVICES


Ask behandling
En ASK behandling är en unik behandlingsform där du får hjälp med att återställa ditt system. Den utförs liggande på bänk eller sittande på stol med kläder på. Din ASK behandlingsterapeut börjar med en diagnosreading som innebär en scanning över din kropp, själ och ande. Utifrån vad som medialt lyfts fram här fortsätter behandlingen med att balansera eteriska kroppar och chakran. Vid behov löses tidigare inkarnationer upp. Transformation av olika blockeringar och trauman sker och därigenom får du en skjuts i din personliga och andliga utveckling. Olika arbeten via kundalini-kraften kan korrigeras för ett bättre flöde och även nya eteriska kroppar kan överlämnas till dig för att din andliga utveckling ska påbörjas eller fortsätta att expandera. Efter avslutad behandling får du veta hur du fortsätter din andliga utveckling och hur Du ska gå vidare för att komma ur ett eventuellt mönster.

Tzolkin sessioner


För dig som känner en dragning till Mayakalendern kan jag erbjuda sessioner där jag ger personlig vägledning baserat på den moderna tillämpningen av Tzolkin. Du får en inblick i hur kalendern fungerar och personlig vägledning som leder till djup insikt och personlig utveckling. Värdefull kunskap som leder till självkännedom och redskap att ta hjälp av livet ut. 


ENGLISH:


For those of you who feel drawn to the Mayan calendar, I can offer sessions where I give personal guidance based on the modern application of Tzolkin. You get an insight into how the calendar works and personal guidance that leads to deep insight and personal development. Valuable knowledge that leads to self-discovery and tools you can use for the rest of your life.

Biomagnetism/Resecado


Detta är en komplementärmedicinsk terapi som hjälper till att aktivera kroppens självläkning. Den ersätter inte traditionell sjukvård med diagnos, medicinering osv och vid allvarligare sjukdom och/eller stor oro över vad som kan vara fel ska man söka sig dit. 


Denna behandlingsmetod baseras på användande av terapeutiska magneter som länge har använts för att återställa obalanser i kroppens celler, vävnader och energifält. Mängden möjliga par som upptäcks genom åren för att finna närvaro av olika typer av virus, bakterier, parasiter, svamp och andra obalanser i kroppen har dock ökat markant vilket är anledningen till att jag personligen främst utövar Resecado, en metod baserad på samma principer men där appliceringen av faktiska magneter ersätts av en helt och hållet energimedicinsk metod. Det du som klient kommer in för är den kinesiologiska muskeltestningen för att lokalisera det som behöver behandlas, men själva behandlingen utförs i det stora hela utan att jag placerar magneter på kroppen. Oavsett metod ligger du som klient fullt påklädd på massagebänk under besöket. Metoden går precis lika bra att göra över distans efter avtalad tid och då kan du i lugn och ro stanna i din hemmiljö och ändå ta emot samma fördelar av behandlingen.  


En stor fördel med denna terapiform är dess potential att finna obalanser i kroppen som ännu inte manifesterats och lett till sjukdomstillstånd, samt dess fokus på att finna och rätta till diverse grundorsaker eller förvärrande omständigheter som bidrar till en komplex bild. Av samma anledning att en mängd olika obalanser kan komma att inkluderas ges ingen diagnos. Ett utlåtande från en läkare är alltid att rekommendera. De som oftast söker sig till denna typ av terapi är de som söker efter något mer som kan hjälpa för att komma tillrätta med sådant som envist dröjer sig kvar, eller för att lindra vissa tillstånd. Oftast handlar det om personer som vill ge sin kropp bästa förutsättningarna för att självläka. 


Beroende på vad det handlar om och hur länge man haft obalans i kroppen kan antalet behandlingar variera. Ibland kan man uppleva förbättring redan efter en behandling, men uppföljning rekommenderas. Ytterligare 2-5 behandlingar kan komma att behövas, eller fler. I kroniska fall kan man vara hjälpt av regelbundna behandlingar där man förlägger behandlingen med längre och längre intervaller tills man hamnar på en lagom nivå för underhåll. Man kan uppleva förbättring omedelbart, inom några timmar eller några dygn. I vissa fall kan man få övergående effekter av att självläkningen aktiveras i form av till exempel tillfälligt intensifierade symtom, huvudvärk, illamående, trötthet. Det är viktigt att dricka rikligt med vatten i ett par dygn efter en behandling och att ge kroppen det den behöver när den går igenom sin process. Cirka 45-60 minuter tar en behandling. 

ENGLISH:


This is a complementary medical therapy that helps activate the body's self-healing. It does not replace traditional medical care with diagnosis, medication etc. and in the case of more serious illness and / or great concern about what may be wrong, you should turn to that instead.


This method of treatment is based on the use of therapeutic magnets that have long been used to restore imbalances in the body's cells, tissues and energy fields. However, the number of possible pairs discovered over the years to find the presence of different types of viruses, bacteria, parasites, fungi and other imbalances in the body has increased significantly, which is why I personally mainly exercise Resecado, a method based on the same principles but where the application of actual magnets is replaced by a completely energy medical method. What you as a client come in for is the kinesiological muscle testing for locating what needs to be treated, but the treatment itself is carried out largely without placing magnets on the body. Regardless of the method, you as a client are fully dressed on a massage table during the visit. The method works just as well over distance after agreeing on a time and then you can calmly stay in your home environment and still receive the same benefits from the treatment.


A great advantage of this form of therapy is its potential to find imbalances in the body that have not yet been manifested and led to disease, as well as its focus on finding and correcting various root causes or aggravating circumstances that contribute to a complex image. For the same reason, a variety of imbalances may be included, no diagnosis is given. A doctor's statement is always recommended. Those who usually seek this type of therapy are those who are looking for something more that can help to deal with things that stubbornly persist, or to relieve certain conditions. It is usually about people who want to give their body the best conditions for self-healing.


Depending on what it is about and how long you have had an imbalance in your body, the number of treatments can vary. Sometimes one can experience improvement already after one treatment, but follow-up is recommended. An additional 2-5 treatments may be needed, or more. In chronic cases, you can be helped by regular treatments where you schedule the treatment at longer and longer intervals until you reach a reasonable level for maintenance. One can experience improvement immediately, within a few hours or a few days. In some cases, one can get transient effects of self-healing being activated in the form of, for example, temporarily intensified symptoms, headaches, nausea, fatigue. It is important to drink plenty of water for a couple of days after a treatment and to give the body what it needs when it goes through its process. A treatment takes approximately 45-60 minutes.