About

ABOUT ME

Jag är.


Mitt syfte i livet är att finna min största potential i det sanna varandet, här och nu. Även i ett namn, en titel, en utbildning, den historia vi levt, finner vi begränsningar som håller oss tillbaka. I nuet, i strävan efter att vara 100% närvarande i oss själva och det vi gör i varje stund uppstår ett skapande av ett liv som varje dag är nytt. Så försöker jag leva mitt liv och det har tagit mig till denna utmanande uppgift att representera mig själv i ett forum som detta. Min väg genom livet är långt ifrån den traditionella, men har varit rätt för mig. Den har tagit mig genom de upplevelser som jag behövde och som styrt mig mot mitt ändamål och uppdrag i livet. Detta tar sig olika uttryck och genomsyrar allt jag är och gör. 


Jag började mitt liv i ett mindre samhälle i Småland, Sverige och hittade senare ett andra hem i Mexiko där jag till stor del hittade mig själv. Allt jag gjort har gett mig en familj, vänner och ett kontaktnät som har sitt hem över stora delar av vår gemensamma Jord. Min sysselsättning är därför inte heller enbart lokal. Mitt skrivprojekt tar mig till andra länder gång på gång och de behandlingar och sessioner jag erbjuder i rollen av energimedicinterapeut, healer och vägledare gör jag även på distans. Det kom till mig relativt sent i livet vad jag hade att erbjuda världen, men samtidigt kom det precis i rätt tid - det är ju min resa och mina erfarenheter som varit min bästa läromästare!

I have walked the path and now I continue walking it while accompanying others as well.

Formation


  • Dipl. Biomagnetismo Médico Integral, Centro Universitario de Alternativas Médicas, Guadalajara, Jalisco, México 2015
  • Dipl. Resecado, Centro de Investigación y Estudios Bioenergéticos (Chile), Alicante, España 2016
  • Luminous Healing and Shamanic Energy Medicine, Four Winds Society Light Body School, Joshua Tree, California, USA 2017
  • Cert. Ask-healing grundutbildning, Annias Ask, Heberg, Sverige 2018-2019
  • Cert. Ask-färghealing, Annias Ask 2019
  • Ask-healing yrkesinriktad, Annias Ask 2019
  • Ask-trumhealing, Annias Ask 2019
  • Munay-Ki, Joshua Tree, California + Annias Ask 2018
  • Kausay Muju, Annias Ask 2018

I am

My purpose in life is to find my greatest potential in the true being, here and now. Even in a name, a title, an education, the history we lived, we find restrictions that hold us back. In the present, in the quest to be 100% present in ourselves and what we do in every moment, a creation of a life that is new every day arises. So I try to live my life and it has taken me to this challenging task to represent myself in a forum like this. My way through life is far from traditional, but has been right for me. It has taken me through the experiences I needed and who steered me towards my purpose and mission in life. This takes different expressions and permeates everything I am and does.


I started my life in a small community in Småland, Sweden and later found a second home in Mexico where I largely found myself. All I have done has given me a family, friends and a contact network that has their home over much of our common Earth. My employment is therefore not only local. My writing project takes me to other countries time after time and I also do the treatments and sessions I offer in the role of energy medicine therapist, healer and counselor. It came to me relatively late in life what I had to offer the world, but at the same time it came just at the right time - it's my journey and my experiences that have been my best teacher!